Προάγοντας τις Εγκάρσιες Δεξιότητες (Transversal Skills) μέσω της Ανοιχτής Σχολικής Εκπαίδευσης (Οpen Schooling) με το Πλαίσιο “ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΔΡΩ” (CARE-KNOW-DO) για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση: μια μεγάλης κλίμακας διακρατική μελέτη

Okada, Alexandra; Panselinas, Giorgios; Bizoi, Mihai; Malagrida, Rosina and Torres, Patricia (2024). Προάγοντας τις Εγκάρσιες Δεξιότητες (Transversal Skills) μέσω της Ανοιχτής Σχολικής Εκπαίδευσης (Οpen Schooling) με το Πλαίσιο “ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΔΡΩ” (CARE-KNOW-DO) για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση: μια μεγάλης κλίμακας διακρατική μελέτη. Sustainability, 16(1) (In Press).

Abstract

Αυτή η μεγάλη διακρατική μελέτη διερευνά την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ανοιχτής σχολικής εκπαίδευσης - μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης που εμπλέκει σχολεία, πανεπιστήμια και κοινότητες για να αντιμετωπίσουν πραγματικές προκλήσεις μέσω του διδακτικού και μαθησιακού πλαισίου “ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΔΡΩ” . Χρησιμοποιώντας μια μικτή μεθοδολογία σε πέντε χώρες, η έρευνα χρησιμοποιεί ένα νέο επικυρωμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης για να αξιολογήσει τις αντιλήψεις 12.074 μαθητών σχετικά με τις εμπειρίες μάθησής τους σε περιβάλλοντα ανοιχτής σχολικής εκπαίδευσης. Μια διερευνητική ανάλυση παραγόντων (EFA) μας επέτρεψε να εξετάσουμε ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, ενώ η θεματική ανάλυση 20 αναφορών δασκάλων προσέφερε ποιοτικό βάθος. Η μελέτη αναγνώρισε έξι κρίσιμες εγκάρσιες δεξιότητες: εσωτερική πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, συναισθηματική εμπλοκή, επιστημονική πολιτειότητα, αυθεντική μάθηση και προοπτικές για το μέλλον. Βρέθηκαν σημαντικές γεωγραφικές, φυλετικές και ηλικιακές διακυμάνσεις, με αξιοσημείωτες ανισότητες στις αντιλήψεις δεξιοτήτων μεταξύ των μη δυαδικών μαθητών, δείχνοντας την ανάγκη για μια πιο συμπεριληπτική εκπαιδευτική υποστήριξη. Όλες οι χώρες έδειξαν υψηλά επίπεδα εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως έγιναν αντιληπτές από τους ίδιους τους μαθητές, με τους Έλληνες μαθητές να προηγούνται με 83% και τους Βραζιλιάνους με 80%, σε σύγκριση με 64% στη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και 62% στην Ισπανία. Οι τάσεις υποδεικνύουν ότι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν ισχυρότερη παγκόσμια πολιτειότητα και αυθεντική μάθηση, αν και αναφέρουν λιγότερη εμπιστοσύνη στην επίλυση προβλημάτων και στην εσωτερική πρωτοβουλία από τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό. Αυτά τα ευρήματα, που εξετάζονται μαζί με 12 διδακτικές ικανότητες που αποκαλύφθηκαν μέσω της θεματικής ανάλυσης, τονίζουν την αποτελεσματικότητα της ανοιχτής σχολικής εκπαίδευσης, η οποία είναι υποεκτιμημένη, στην καλλιέργεια κρίσιμων δεξιοτήτων και καλούν για παιδαγωγικές καινοτομίες που ενσωματώνουν ζητήματα της πραγματικής ζωής στο πρόγραμμα σπουδών. Η μελέτη συμβάλλει στη βιβλιογραφία δείχνοντας την εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο του πλαισίου “ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΔΡΩ” για την εκπαιδευτική πρακτική και την πολιτική προς την ισότητα και τη βιωσιμότητα. Η συγκριτική μας ανάλυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε διάφορους μαθητικούς πληθυσμούς οι οποίοι διδάχθηκαν με διαφορετικές διδακτικές ικανότητες, προωθεί περαιτέρω τον διάλογο για τη βελτίωση της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.

Viewing alternatives

Download history

Item Actions

Export

About