Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik adimen artifizialera (AA)

Muñoz-Basols, Javier; Fuertes Gutierrez, Mara and Cerezo, Luis eds. (2024). Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik adimen artifizialera (AA). Gipuzkoa (Donostia), Spain: HABE.

Abstract

2020. urtearen hasieran mundu osoan izandako COVID-19aren pandemiak eragin handiena izan zuen sektoreetako bat hezkuntza izan zen, eta erakundeek, irakasleek, ikasleek eta familiek teknologia bidez ikasteko modu berri batera egokitu behar izan zuten. Hizkuntzen irakaskuntzaren eremuan, larrialdi globaleko egoera horrek aldaketa esanguratsua eragin zuen irakaskuntzaren ekosistema tradizionalean; izan ere, ordura arte, batik bat, aurrez aurreko eskoletan oinarritzen zen, eta teknologia osagarri gisa erabiltzen zen irakaskuntza-prozesuan.
Testuingurua hori izanik, liburu honen oinarria ez da soilik pandemia-garaian izandako trukea, hizkuntzak irakatsi eta ikasteko prozesuan urteetan erabili izan diren esperientzia, egokitzapen, birformulazio eta tekniken elkartrukea, baizik eta, haratago joan, eta ikasitako ikasgaiak agertzen ditu, eta Adimen Artifizialeko (AA) prototipo eta aplikazio bidezko hizkuntza-irakaskuntzaren etorkizunera bideratzen du arreta.
Liburua lau zatitan banatzen da:
1. zatia. Teknologia-beharrak planifikatzea
Lehenengo atalean, teknologiak bideratutako irakaskuntzaren plangintza da ardatz, behar teknologiko nagusien ikuspuntutik begiratuta: curriculum-beharrak, behar praktikoak eta behar metodologikoak.
2. zatia. Irakaskuntza eta ikaskuntza pertsonalizatzea
Bigarren atalean, irakaskuntza nola pertsonalizatu aztertzen da, eta teknologia zuzenean lotzen da egokitzeko gaitasunarekin, motibazio-beharrak asetzeko gaitasunarekin, aldagai garrantzitsuak –hala nola antsietatea eta interakzioa– kudeatzeko gaitasunarekin, eta ebaluazioan eta feedbackean esku-hartze pedagogikoak egiteko gaitasunarekin, betiere ikasgelan dauden ikaskuntza-profilak kontuan hartuta.
3. zatia. Baliabide teknologikoak inplementatzea
Hirugarren atalean, ingurune teknologikoetan ikaskuntza-esperientzia maximizatzeko tresnak eta baliabideak nola inplementatu aztertzen da, bai jardun biko irakaskuntzan, online irakaskuntzan edo ikasgela irauliaren ikuspegia duen irakaskuntzan, bai hizkuntza-murgilketako ingurune birtualetan. Hizkuntza-trebetasun digitalak garatzeari eta ingurune birtualetan pedagogia ludikoa aplikatzeari ematen zaie garrantzia.
Epilogoa. Teknologiak bideratutako agertoki berriak
Adimen Artifizialak hizkuntzen irakaskuntzan eskaintzen dituen agertoki berrien ezaugarriak lantzen dira eta AAk izan ditzakeen aplikazioak aztertzen dituzte, tresna horien irisgarritasun orokorrari bereziki erreparatuta, eta teknologia horren egitekoa definitu behar dela aipatuta, eraginkortasunari eta etikari dagokienez.

One of the sectors most affected by the global COVID-19 pandemic in early 2020 was education, forcing institutions, teachers, students and families to adapt to a new way of learning through technology. In the field of language teaching, this global emergency caused a significant change in the traditional teaching ecosystem; in fact, until then, it was mainly based on face-to-face schools, and technology was used as a supplement in the teaching process.
With this context, the basis of this book is not only the exchange during the pandemic, the exchange of experience, adaptation, reformulation and techniques that have been used over the years in the process of teaching and learning languages. (AA) focuses on the future of language teaching through prototypes and applications.
The book is divided into four parts:
1. Planning technology needs
In the first section, the focus is on technology-oriented teaching planning, from the point of view of the main technological needs: curriculum needs, practical needs and methodological needs.
2. Personalizing teaching and learning
The second section examines how to personalize teaching, and technology is directly linked to the ability to adapt, the ability to meet motivational needs, the ability to manage important variables - such as anxiety and interaction - and the ability to make pedagogical interventions in assessment and feedback, as long as learning is in the classroom. -considering the profiles.
3. Implementing technological resources
The third section examines how to implement tools and resources to maximize the learning experience in technological environments, both in dual-activity teaching, online teaching or teaching with a flipped classroom approach, and in language immersion virtual environments. Emphasis is placed on the development of digital language skills and the application of playful pedagogy in virtual environments.
Epilogue. New scenarios focused on technology
The characteristics of the new scenarios offered by Artificial Intelligence in language teaching are studied and AA's possible applications are analyzed, paying particular attention to the general accessibility of these tools, and mentioning that the task of this technology must be defined, in terms of efficiency and ethics.

Viewing alternatives

No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About