Postawy Nauczycieli Wobec Edukacji Wlaczzjacej. Przeglad Systsematyczny. [A systematic review of teachers' attitudes towards inclusive education]

Rofiah, Khofidotur; Kossewska, Joanna; Kurnia Herviani, Vivi and Sheehy, Kieron (2023). Postawy Nauczycieli Wobec Edukacji Wlaczzjacej. Przeglad Systsematyczny. [A systematic review of teachers' attitudes towards inclusive education]. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 90(2) pp. 69–91.

DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.8783

Abstract

ABSTRAKT: Wiele krajów świata wdraża edukację włączającą, a postawy nauczycieli odgrywają w tym procesie kluczową rolę. Dokonując analizy dotychczas opublikowanych w latach 2007–2021 badań, wykorzystano protokół PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review), którego celem było uchwycenie: - istotnych zasobów osobistych nauczycieli, które mogą implikować ich pozytywne postawy wobec edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnościami; - zmiennych demograficznych różnicujących natężenie postaw; - zmiennych związanych z praktyką edukacyjną. Zastosowana procedura pozwoliła na wyodrębnienie 15 badań, które spełniały zastosowane kryteria włączenia. Kluczowymi zmiennymi modyfikującymi postawy nauczycieli wobec inkluzji edukacyjnej są: zmienne demograficzne, poczucie własnej skuteczności oraz praktyczne działania zmierzające do inkluzji uczniów z niepełnosprawnościami. Wyniki pokazały, że postawy nauczycieli wobec włączania są powiązane z ich poczuciem własnej skuteczności oraz obawami dotyczącymi stosowanych przez nich odpowiednich praktyk w klasie szkolnej. Płeć nauczycieli nie jest jednoznacznym predyktorem postaw, natomiast pozytywne nastawienie, długość stażu pracy oraz stan cywilny w sposób istotny wzmacniają postawy wobec inkluzji szkolnej nauczycieli.

ABSTRACT: Many countries are implementing inclusive education, and teachers' attitudes play a key role in this process. When analyzing the studies published so far in the years 2007-2021, the PRISMA protocol (Preferred Reporting Items for Systematic Review) was used, the aim of which was to capture: 1) significant personal resources of teachers, which may imply their positive attitudes towards inclusive education of students with disabilities, 2) variables demographic factors that differentiate the intensity of attitudes, 3) variables related to educational practice.
The procedure used allowed for the identification of 15 studies that met the inclusion criteria. The key variables modifying teachers' attitudes towards educational inclusion are: demographic variables, self-efficacy and practical actions aimed at inclusion of disabled students. The results show that teachers’ attitudes towards inclusion are related to their self-efficacy and concerns about their inclusive practices in the classroom. Teachers’ gender is not an unambiguous predictor of attitudes, while a positive attitude, length of service and marital status significantly strengthen teachers’ attitudes towards school inclusion.

Viewing alternatives

Download history

Metrics

Public Attention

Altmetrics from Altmetric

Number of Citations

Citations from Dimensions

Item Actions

Export

About