Parallelsproglighed på danske universiteter: En statusrapport 2013 [Parallel language use at Danish universities: A status report 2013]

Hultgren, Anna Kristina (2013). Parallelsproglighed på danske universiteter: En statusrapport 2013 [Parallel language use at Danish universities: A status report 2013]. Copenhagen: Copenhagen Studies of Bilingualism.

URL: https://cip.ku.dk/udvikling-og-forskning/forskning...

Abstract

Der har i den sidste tiårsperiode været rettet stor opmærksomhed mod den stigende brug af engelsk ved danske universiteter. I den forbindelse har det ikke altid været nemt at få fat i oversigter over hvor udbredt brugen af engelsk egentlig er. Der findes ganske vist opgørelser over brugen af engelsk på forskellige delområder, som fx undervisning og publicering, eller på enkelte institutioner og universiteter. Indtil videre har der dog ikke eksisteret nogen samlet, lettilgængelig oversigt over brugen af engelsk på de forskellige områder ved Danmarks otte universiteter.

Denne rapport er et forsøg på at skabe en sådan oversigt for tre udvalgte delområder: undervisning, publicering og tilstedeværelsen af udenlandske studerende og ansatte. Hvert delområde udgør et selvstændigt kapitel, og hvert kapitel opdeles i to: først gives en beskrivelse af situationen på nationalt plan og derefter en beskrivelse af situationen opdelt på fagområde. Beskrivelsen på nationalt plan giver et samlet overblik over udbredelsen af engelsk på danske universiteter, som kan sammenholdes med de andre nordiske lande (se nedenfor). Den fagopdelte beskrivelse er vigtig fordi det har vist sig at der ofte er store forskelle mellem brugen af engelsk inden for forskellige fagområder.

Håbet er at oversigterne kan give et reelt billede af den faktiske udbredelse af brugen af engelsk (og dansk) ved danske universiteter og være til gavn for politikere, universitetsadministratorer og andre beslutningstagere samt den stigende gruppe af forskere som arbejder inden for dette område.

Udover at kortlægge den faktiske udbredelse af brugen af engelsk og dansk giver rapporten også et indblik i relevante sprogpolitiske dokumenter, som siger noget om hvordan forskellige aktører på politisk og universitetsmæssigt plan mener at den sproglige situation bør se ud. Disse præskriptive dokumenter diskuteres og sammenholdes sidst i rapporten med den deskriptive fremstilling af hvordan situationen ser ud i realiteten.

Titlen på nærværende rapport er Parallelsproglighed på danske universiteter. Parallelsproglighed er et begreb der har været på den sprogpolitiske dagsorden i Danmark i hvert fald siden 2003 (Kulturministeriet 2003). Helt overordnet kan parallelsproglighed forstås som en anerkendelse af at både engelsk og dansk (og måske også andre sprog) er i brug inden for et givent område, i dette tilfælde på universiteterne.

Viewing alternatives

Download history

Item Actions

Export

About