Landerapport Danmark: Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport 2013 [Parallellingualism at Danish universities: a status report 2013]

Hultgren, Anna Kristina (2015). Landerapport Danmark: Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport 2013 [Parallellingualism at Danish universities: a status report 2013]. In: Gregersen, Frans ed. Hvor parallelt: Om parallellspråkighet på Nordens universitet. Copenhagen: Nordic Council, pp. 117–196.

DOI: https://doi.org/10.6027/TN2014-535

URL: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:7308...

Abstract

Der har i den sidste tiårsperiode været rettet stor opmærksomhed mod den stigende brug af engelsk ved danske universiteter. I den forbindelse har det ikke altid været nemt at få fat i oversigter over, hvor udbredt brugen af engelsk egentlig er. Der findes ganske vist opgørelser over brugen af engelsk på forskellige delområder, som fx undervisning og publicering, eller på enkelte institutioner og universiteter. Indtil videre har der dog ikke eksisteret nogen samlet, lettilgængelig oversigt over brugen af engelsk på de forskellige områder ved Danmarks otte universiteter.

Denne rapport er et forsøg på at skabe en sådan oversigt for tre udvalgte delområder: undervisning, publicering og tilstedeværelsen af udenlandske studerende og ansatte. Der er også områder, der ikke behandles i denne rapport, herunder sprogbrugen i den interne administration, fx i mailkorrespondance og mødekommunikation. Sprogvalg i den eksterne kommunikation, fx på hjemmesider, behandles heller ikke, ligesom sprogvalg i specialer heller ikke dækkes.

Hvert delområde udgør et selvstændigt kapitel, og hvert kapitel opdeles i to: Først gives en beskrivelse af situationen på nationalt plan og derefter en beskrivelse af situationen opdelt på fagområde. Beskrivelsen på nationalt plan giver et samlet overblik over udbredelsen af engelsk på danske universiteter, som kan sammenholdes med de andre nordiske lande (se nedenfor). Den fagopdelte beskrivelse er vigtig, fordi det har vist sig, at der ofte er store forskelle mellem brugen af engelsk inden for forskellige fagområder.

Håbet er, at oversigterne kan give et reelt billede af den faktiske udbredelse af brugen af engelsk (og dansk) ved danske universiteter og være til gavn for politikere, universitetsadministratorer og andre beslutningstagere samt den stigende gruppe af forskere, som arbejder inden for dette område.

Ud over at kortlægge den faktiske udbredelse af brugen af engelsk og dansk giver rapporten også et indblik i relevante sprogpolitiske dokumenter, som siger noget om, hvordan forskellige aktører på politisk og universitetsmæssigt plan mener, at den sproglige situation bør se ud. Disse præskriptive dokumenter diskuteres og sammenholdes sidst i rapporten med den deskriptive fremstilling af, hvordan situationen ser ud i realiteten.

Titlen på nærværende rapport er Parallelsproglighed på danske universiteter. Parallelsproglighed er et begreb, der har været på den sprogpolitiske dagsorden i Danmark i hvert fald siden 2003 (Kulturministeriet 2003). Helt overordnet kan parallelsproglighed forstås som en anerkendelse af, at både engelsk og dansk (og måske også andre sprog) er i brug inden for et givent område, i dette tilfælde på universiteterne.

Rapportens undertitel er En statusrapport 2013. Det er blevet tilstræbt på alle områder at få fat i opdaterede tal, dog har dette ikke altid været muligt. Årstallet for opgørelsen angives ved hver figur eller tabel. Tallene stammer fra mange forskellige kilder. I visse tilfælde bygger de på tidligere offentliggjorte statistikker, som er blevet bearbejdet for at passe til formålet i denne rapport. I andre tilfælde drejer det sig om helt nye tal, som er blevet udtrukket fra relevante databaser. Kilden angives ved de enkelte figurer og tabeller.

Rapporten udgør en del af aktiviteterne i et netværk af nordiske sprogforskere, der arbejder under navnet ”Netværk for parallelsproglige mål på Nordens internationaliserede universiteter”. Netværket er økonomisk støttet af Nordisk Ministerråds program Nordplus Sprog. I forbindelse med aktiviteterne i dette netværk udarbejdes der ensartede rapporter fra fem nordiske lande som, ud over Danmark, udgør Sverige, Norge, Finland og Island. Den danske rapport er desuden finansieret af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet, og delvis af Carlsbergfondet.

[Over the past decade a great deal of attention has been directed at the increase of English language usage in Danish universities. This report seeks to provide an overview of how widespread English language usage actually is in three key areas: publishing, teaching, and, as a proxy, the presence of international faculty and students. Each of these three areas constitutes a separate chapter and each chapter is divided into two parts: one focusing on the national level and the other on differences between disciplines. The report also describes some relevant language policy documents at Nordic, national and institutional level.]

Viewing alternatives

Download history

Metrics

Public Attention

Altmetrics from Altmetric

Number of Citations

Citations from Dimensions

Item Actions

Export

About