Masáž jako prostředek kompenzace změn spojených se stárnutím organismu

Massage as a part of healthy living style when ageing

Jančová, J.; Nováková, P. and Plívová, M. (2008). Masáž jako prostředek kompenzace změn spojených se stárnutím organismu

Massage as a part of healthy living style when ageing.
Rehabilitace a Fyzikální Lékařství, 15(2) pp. 82–88.

URL: http://www.prolekare.cz/en/rehabilitation-physical...

Abstract

Za obecné charakteristiky stárnutí se považují individuální rozdíly v procesu stárnutí mezi jedinci, asynchronnost stárnutí jednotlivých systémů u téhož jedince, a v neposlední řadě involuce, regrese a úbytek struktur a funkcí. Za obecné důsledky stárnutí jsou považovány ztráta rezerv každého orgánu, pokles kompenzačních mechanismů, progresivní pokles somatické a psychické reaktivity a celkově snížená adaptabilita na změny vnějšího i vnitřního prostředí. Mnoho autorů je toho názoru, že kvalitně prožité stáří je závislé na soběstačnosti seniora. V předkládané práci se autorky věnují problematice fyziologických změn u stárnoucího organismu a možnostem jak tento proces ovlivnit pomocí masáží.

General characteristics of aging are often commented as individual differences in aging process, asynchronous aging of functional systems in each and every person, and least but not last the involution and decrease of structures and functions. As general consequences of aging are considered organs reserves loses, decrease of compensatory mechanisms, progressive decrease of physical and psychological reactivity including overwhelmingly decreased adaptability to changes of inner and outer environment. Many authors state that self-efficiency of the elderly is the major condition for active aging and its quality. In present paper the authors deal with massage and its possible outcomes that may influence the aging process.

Viewing alternatives

No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About