En teoretisk forståelse av samarbeidets synergi

Vangen, Siv and Huxham, Chris (2009). En teoretisk forståelse av samarbeidets synergi. In: Willumsen, Elisabeth ed. Tverrprofesjonelt samarbeid - i praksis og utdanning. Oslo: Universitesforlaget, pp. 67–87.

URL: http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/tver...

Abstract

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfrenstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

Viewing alternatives

Item Actions

Export

About