Myten Om de store danske virksomheder i globaliseringen

Haakonsson, S. J. and Thompson, G. F. (2010). Myten Om de store danske virksomheder i globaliseringen. In: Kaspersen, Lars Bo; Lund, Joachim and Petersen, Ole Helby eds. Offentligt eller privat? Public or private? Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi Historical and current challenges in politics and economics. Copenhagen, Denmark: DJOF.

Abstract

Historiske og aktuelle udfordringer i politik og okonomi (Between Private and Public)


Offentligt eller privat? Public or private?
Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi Historical and current challenges in politics and economics
af Lars Bo Kaspersen (red.), Joachim Lund (red.) og Ole Helby Petersen (red.) by Lars Bo Kaspersen (ed.), Joachim Lund (eds) and Ole Helby Petersen (ed.)

328 sider Hæftet 328 pages Paperback
1. 1. udgave 2010 edition 2010
Pris: Price: 450,00 DKK inkl. 450.00 DKK incl. moms VAT
Medlemspris: Member price: 360,00 DKK inkl. 360.00 DKK incl. moms VAT
ISBN 978-87-574-2167-5 ISBN 978-87-574-2167-5


Forholdet mellem offentligt og privat er et helt centralt tema i diskussionen af samfundets udviklingsretning i det 21. The relationship between publicly and privately is a central theme in the discussion of society's development towards the 21st århundrede. century. Hvilken rolle skal staten og kommunerne spille i samfundsøkonomien? What role should the state and municipalities play in the economy? Hvor meget skal overlades til markedskræfterne? How much should be left to market forces? Og hvilke erfaringer kan vi bygge på i den videre debat og beslutningsproces? And what lessons can we build on in future discussions and decision making?

De sidste to-tre årtier har ført til nye relationer mellem det offentlige og det private. The last two or three decades has led to new relationships between the public and private. Voksende problemer med finansieringen har stillet velfærdsstaterne over for nye udfordringer. Growing funding problems have put the welfare states face new challenges. Fremvæksten af internationale organisationer og store multinationale virksomheder har skærpet konkurrencen, både mellem virksomhederne indbyrdes og mellem de nationale økonomier. The rise of international organizations and large multinational corporations have increased competition, both between businesses and between national economies. En mere og mere markedsbaseret verdensøkonomi har sammen med tilbagevendende økonomiske kriser affødt en bølge af statsintervention i markedet - og en intens diskussion derom. More and more market-based world economy, together with recurrent economic crises triggered a wave of state intervention in the market - and an intense discussion about it.

Denne bog indkredser og belyser en række udvalgte problemer og diskussioner fra mødet mellem det offentlige og det private, med centrale eksempler fra såvel den aktuelle diskussion som i et længere tidsperspektiv. This book identifies and highlights a number of selected issues and discussions from the meeting between the public and private, with key examples from both the current discussion as a longer term perspective.

Bogen er opbygget som en række eksempler på, hvordan man kan studere forholdet mellem privat virksomhed og individuel ageren på den ene side og statslig regulering og offentlige organisationer på den anden. The book is structured as a series of examples of how to study the relationship between private enterprise and individual behavior on the one hand and government regulation and public organizations on the other. Bidragene er koncentreret om tre temaer: The contributions are organized around three themes:

- International politisk økonomi mellem stat og marked - International political economy between state and market
- Mellem private virksomheder og statslige interesser i Danmark: Koordination og konkurrence - Between private firms and state interests in Denmark: Coordination and Competition
- Politisk kultur: Forholdet mellem offentligt og privat i politisk-økonomiske organisationer og som tema i det offentlige rum. - Political culture: The relationship between public and private in political-economic organizations and as a theme in the public domain.

Viewing alternatives

No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About