Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig

NicNeacail, Mairead and MacIver, Matthew eds. (2007). Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig. Policy and Practice in Education. Edinburgh: Dunedin Academic Press.

Abstract

Tha Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air a bhith a' fàs gu mòr ann an Alba, gu h-àraidh anns na bun-sgoiltean. Tha an leabhar seo a'toirt cunntas air an t-suidheachadh aig deireadh 2006 agus air Achd na Gàidhlig. Tha na caibideilean a'cur FMG ann an co-theacsa eachdraidheil agus a'deanamh coimeas le foghlam cànain anns a'Chuimrigh agus ann an Dùthaich nam Basgach. Gheibhear cunntas ann air mar a tha sgoiltean is ùghdarrasan a'cur FMG an gniomh. Tha luchd-foghlaim a'sgrùdadh cheistean mu dhòighean oideachaidh, ionmhas is eile , a tha a'togail ceann ann an sgoiltean bailse agus dùthcha. Tha ceistean cànain, foghlaim is poilitigs my choinneamh FMG air an deasbad gu fosgailte is air an soilleireachadh.

Viewing alternatives

No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About